tecnofusione logo
tecnofusione logo

Produciamo forni industriali per la fusione e l'attesa di alluminio, bronzo e ottone.

PRIVACY POLICY

MARCONITECH @ All Right Reserved 2022

Tato aplikace shromažďuje některé osobní údaje svých uživatelů.Úvod

Roberto Marconi se sídlem na adrese Via F. Caracciolo 16 - 20155 - Milano (MI) (dále jen Roberto Marconi ) se zavázala neustále chránit soukromí svých uživatelů online. Tento dokument byl zpracován v souladu s ustanovením článku 13 Nařízení EU 2016/679 (dále jen „Nařízení“), abychom vám umožnili seznámit se s našimi zásadami ochrany osobních údajů, abyste mohli být informováni o tom, jak vaše osobní údaje jsou spravovány, když používáte naše webové stránky (dále jen „Stránky“) a abychom mohli informovaně udělit svůj výslovný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Veškeré informace a údaje, které jste poskytli nebo jinak získali v souvislosti s používáním služeb pro vyžádání informací, technickou pomoc, propagaci a zasílání obchodních newsletterů nebo jiné akce – jako je přístup do omezené oblasti webu – budou zpracovány v souladu s ustanoveními nařízení a závazky důvěrnosti, které jsou základem činností Roberto Marconi . Veškeré činnosti zaměřené na zpracování údajů uživatelů webových stránek prováděné Roberto Marconi jsou inspirovány zásadami zákonnosti, spravedlnosti, transparentnosti, omezení účelu a uchovávání, minimalizace údajů, přesnosti, integrity a důvěrnosti, jak je požadováno Nařízení.

Definice osobních údajů

Osobní údaje jsou definovány podle článku 4 GDPR jako jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“). Fyzická osoba je považována za identifikovatelnou, pokud ji lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na vlastnosti, jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo jeden či více faktorů specifických pro fyzické, fyziologické, genetické mentální, ekonomická, kulturní nebo sociální identita této osoby. Veškeré informace získané během navigace na Stránkách budou použity pro účely uvedené a popsané v tomto dokumentu. Během navigace na Stránkách bude „Název společnosti“ zpracovávat údaje získané jako výsledek činností prováděných uživatelem během navigace nebo údaje získané v důsledku využívání služeb poskytovaných samotnými Stránkami. Zpracovávané informace může uživatel zadávat ručně, shromažďovat je automaticky nebo získávat prostřednictvím třetích stran. Uživatel má právo své osobní údaje kdykoli opravit nebo zabránit jejich zpracování, odvolat je a/nebo vznést námitku proti jejich zpracování.

Typy zpracovávaných dat
Kontaktní informace

Jedná se o osobní údaje schopné identifikovat Uživatele prostřednictvím uvedení informací, jako je název společnosti a DIČ, jméno a příjmení, daňový kód, adresa, e-mailová adresa, fax, webové stránky a datum narození, telefonní nebo mobilní číslo pro jednotlivci a informace poskytnuté během registrace a jedinečná ID používaná reklamními službami, jako je (např. Google Ads).

Data získaná během navigace na webu

Počítačové nástroje používané k zajištění správného fungování Stránek získávají některé Osobní údaje, které jsou automaticky zpracovávány při používání standardních internetových protokolů. Přestože informace získané během navigace nejsou shromažďovány se záměrem spojit se s konkrétně identifikovanými jednotlivci, mohly by umožnit identifikaci uživatelů po spojení s jinými údaji drženými třetími stranami.

Seznam navigačních dat

IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných uživateli, kteří se připojují na Stránku; adresy v URI (Uniform Resource Identifier) zápis požadovaných zdrojů, čas požadavku, způsob odeslání požadavku na server, číselný kód udávající stav odpovědi ze serveru (úspěšná operace, chyba, atd.), velikost souboru získaného v odpovědi a další parametry související s operačním systémem. Všechny tyto údaje jsou používány výhradně za účelem získávání anonymních statistických informací o používání Stránek, sledování jejich správného fungování a odhalování případných anomálií a/nebo nevyhovujících způsobů použití. Údaje získané pro tyto účely jsou vymazány ihned po jejich zpracování. Kromě toho by údaje mohly být také použity ke zjištění odpovědnosti v případě počítačových zločinů proti webu nebo třetím stranám. Některé části a funkce Stránek určené pro získávání Osobních údajů Uživatele mohou vyžadovat vydání Osobních údajů souvisejících s kategoriemi uvedenými v článku 9 Nařízení, konkrétně „[...] údajů vhodných k odhalení rasového nebo etnického původu, politického názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení nebo členství v odborech, jakož i zpracovávat genetické údaje, biometrické údaje určené k jednoznačné identifikaci fyzické osoby, údaje týkající se zdraví nebo sexuálního života nebo sexuální orientace osoby. „Název společnosti“ doporučuje svým uživatelům, aby takové údaje nezveřejňovali, pokud to není nezbytně nutné. Pokud se však Uživatel rozhodne zveřejnit vysoce osobní údaje, a to i bez konkrétního projevu souhlasu se zpracováním těchto údajů, zbavuje Roberto Marconi jakékoli odpovědnosti, která nemůže být vystavena sporům jakéhokoli druhu, protože v takových případech, zpracování údajů musí být považováno za povolené na základě svobodné a informované volby zúčastněné strany je zjevně zveřejnit v souladu s ustanovením čl. 9 odst. 1 písm. e) nařízení.

Údaje dobrovolně poskytnuté Uživatelem

V případě, že by měl uživatel pomocí určitých funkcí stránek zpřístupnit „název společnosti“ osobní údaje patřící třetím stranám, přebírá uživatel pozici správce údajů se všemi povinnostmi a právními odpovědnostmi, které z toho vyplývají. Uživatel v důsledku toho zbavuje Roberto Marconi jakékoli odpovědnosti za případné spory, nároky, nároky na náhradu škody atd., které mohou vzniknout od třetích stran, jejichž osobní údaje byly zpracovány v rozporu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů v důsledku toho o používání funkcí na webu uživatelem.

Cookie
Obecné předpoklady a definice

Cookies jsou soubory metadat, které se ukládají na zařízeních, která uživatelé používají k procházení webu. Tyto soubory jsou odesílány ze stránek a jsou zaznamenány na počítači nebo mobilním zařízení používaném uživatelem, aby mohly být znovu přeneseny na stejné stránky během případné následné návštěvy. Soubory cookie tedy umožňují Stránce ukládat akce a preference uživatele (jako jsou přihlašovací údaje, zvolený jazyk, velikosti písma, další nastavení zobrazení atd.) a eliminovat potřebu znovu zadávat údaje, které dříve poskytl Uživatel během při každé návštěvě webu. Po instalaci do počítačového zařízení Uživatele zahrnují činnosti prováděné soubory cookie: ověřování počítače; monitorování relací stránek; ukládání informací o aktivitách uživatelů přistupujících na stránky; sledování uživatelské navigace na webu pro statistické a/nebo reklamní účely. Během navigace na Stránkách může Uživatel na svůj počítač přijímat soubory cookie z jiných stránek, než které navštěvuje, označované jako soubory cookie „třetí strany“. Existují různé typy souborů cookie. Soubory cookie mohou být zpracovány k provádění různých funkcí, a proto mají různé vlastnosti v závislosti na vykonávaných funkcích. Lze například rozlišovat mezi trvalými soubory cookie, které jsou určeny k tomu, aby zůstaly v zařízení uživatele až do předem stanoveného vypršení platnosti; soubory cookie relací, které se automaticky vymažou při zavření prohlížeče; „profilovací cookies“, které jsou zaměřeny na zpracování profilu Uživatele na základě informací zjištěných během navigace, za účelem zasílání reklamních sdělení v souladu s jeho preferencemi. Použití dočasných souborů cookie je omezeno na zajištění bezpečné a efektivní navigace na Stránkách, jakož i na identifikaci Uživatele za účelem zajištění správného dodání služby požadované na těchto Stránkách. Pro správné fungování webových stránek je Uživatel povinen zadat všechny požadované osobní údaje. Pro tento typ cookies je vyžadován předchozí souhlas Uživatele. Současná legislativa v Itálii ne vždy vyžaduje výslovný souhlas uživatele s povolením vlastníka stránek používat soubory cookie. „Technické soubory cookie“ například nevyžadují takový souhlas, protože jsou to nepostradatelné soubory pro správné fungování Stránek a jsou používány výhradně k zajištění správného dodání služby výslovně požadované Uživatelem. Jedná se o nezbytné soubory cookie, které musí být nainstalovány na zařízení Uživatele, aby bylo zajištěno dokončení určitých operací. V tomto případě hovoříme o „technických cookies“ nezbytných pro samotný provoz Stránek. Mezi technické soubory cookie používané touto stránkou, které nevyžadují výslovný souhlas s jejich používáním, italský úřad pro ochranu údajů také zahrnuje: navigační nebo relační soubory cookie nezbytné pro ověření uživatele; „analytické soubory cookie“ používané přímo správcem webu ke shromažďování informací v souhrnné podobě o počtu uživatelů a způsobu jejich procházení na webu; funkční soubory cookie, které se používají k umožnění navigace na základě předem stanovených kritérií (např. jazyk).

Typy souborů cookie používaných webem

Stránka používá následující soubory cookie: Technické navigační soubory nebo soubory cookie relace, které jsou nezbytně nutné pro fungování webu nebo pro umožnění uživateli používat obsah a služby, které požaduje. Poznámka: Zakázání technických a/nebo funkčních souborů cookie může způsobit nesprávné fungování webu a uživatel může být požádán, aby ručně upravil nebo zadal některé informace nebo preference pokaždé, když navštíví web. Funkční soubory cookie, používané k aktivaci konkrétních funkcí Stránek a řady vybraných kritérií (např. jazyk) za účelem zlepšení poskytovaných služeb. Netechnické soubory cookie používané k identifikaci Uživatele a sledování aktivit prováděných na Stránkách. Účelem je umožnit zobrazení relevantních a zajímavých reklam Uživateli zvolenému třetími stranami (např. vydavateli a inzerenty) na základě jejich preferencí. Soubory cookie třetích stran, což znamená soubory cookie ze stránek nebo webových serverů jiných než Roberto Marconi používané pro účely těchto třetích stran. Je třeba poznamenat, že tyto třetí strany, uvedené níže s odkazy na jejich zásady ochrany osobních údajů, jsou správci údajů shromážděných prostřednictvím souborů cookie, které poskytují, a jsou nezávisle odpovědné za své aktivity. Uživatel by se proto měl odkázat na zásady ochrany osobních údajů týkající se zpracování osobních údajů, informační oznámení a formuláře souhlasu těchto třetích stran, jak je stanoveno v Rozhodnutí, které identifikuje zjednodušené postupy pro poskytování informací a získávání souhlasu s používáním souborů cookie. ze dne 8. května 2014 a podle pokynů pro používání souborů cookie a dalších sledovacích nástrojů ze dne 10. června 2021. Pro úplnost je třeba poznamenat, že Roberto Marconi vynakládá veškeré úsilí na sledování souborů cookie na svých stránkách.

Aktualizace souborů cookie

Soubory cookie používané Roberto Marconi jsou pravidelně a neustále aktualizovány v tabulce níže. Pokud jde o třetí strany, které posílají soubory cookie prostřednictvím našich stránek, uvádíme níže odkazy na jejich příslušné zásady ochrany osobních údajů. Třetí strany jsou odpovědné za poskytování informací a získání souhlasu uživatele v souladu s ustanoveními obsaženými ve výše uvedeném rozhodnutí, protože Roberto Marconi nemůže vykonávat žádnou kontrolu nad takovými soubory cookie, aby zajistil soulad s právními požadavky. Níže jsou uvedeny odkazy na informace o souborech cookie třetích stran: Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites Google Adwords: https://policies.google.com/technologies/cookies Facebook: https:/ /www.facebook.com/policies/cookies/ Youtube: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policies/cookies/ X: https: //twitter.com/en/privacy LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Nastavení souborů cookie

Nastavení cookies je možné zablokovat, odstranit (zcela nebo zčásti) nebo upravit prostřednictvím specifických funkcí Prohlížeče uživatele. Tímto Dokumentem je Uživatel informován, že nepovolení instalace technických cookies může vést k nefunkčnosti Stránek; omezení instalace funkčních souborů cookie může vést k tomu, že některé služby a/nebo funkce Stránek nebudou dostupné nebo nebudou správně fungovat a Uživatel může být požádán, aby při každé návštěvě Stránek ručně upravil nebo zadal některé informace nebo preference. Vaše předvolby týkající se souborů cookie mohou vyžadovat akci k jejich resetování, pokud na stránky přistupujete prostřednictvím různých zařízení nebo prohlížečů.

Prohlížení a úprava souborů cookie

Uživatel může autorizovat, blokovat nebo mazat (zcela nebo částečně) soubory cookie prostřednictvím specifických funkcí prohlížeče používaného pro navigaci. Další informace o tom, jak nastavit předvolby pro používání souborů cookie prostřednictvím prohlížeče, naleznete v příslušných pokynech: Microsoft Edge: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it Firefox: https: //support.mozilla.org/it/kb/protezione-antitracciamento-avanzata-firefox-desktop Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it Safari: https://support. apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT Informace a zakázání analytických a profilovacích souborů cookie poskytovaných třetími stranami naleznete na webové stránce https://www.youronlinechoices.com

Právní odkazy

Zpracování údajů probíhá v souladu se zásadou zákonnosti dle čl. 6 GDPR, která je sledována prostřednictvím režimu souhlasu poskytnutého Uživatelem, který zmocňuje správce údajů a zpracovatele údajů k provedení všech nezbytných činností k dosažení účely uvedené v tomto dokumentu. Potřeba zpracování údajů může vycházet také z toho, že je nutné splnit smlouvu, ve které je zákazník smluvní stranou, nebo na žádost zákazníka učinit opatření nezbytná před uzavřením smlouvy, nebo i pro oprávněné zájmy (srov. čl. 6 odst. 1 písm. a), b), f) GDPR). Údaje uložené výhradně pro účely související s prováděním účelů požadovaných uživatelem mohou být zpracovány touto stránkou, i když: Správce údajů je může potřebovat použít pro své vlastní účely a ve svém vlastním zájmu; Správce údajů musí vyhovět žádostem veřejného zájmu, a to i od úřadů; V případech, kdy jsou shromažďované a uchovávané informace funkční pro dodržování zákonných povinností nebo stanovené předpisy Společenství; Když je nutné splnit smluvní ujednání o poskytování jedné nebo více služeb, včetně potenciálně personalizovaných služeb. Pro více informací o právním základu zpracování, aby bylo zajištěno správné vytvoření úplného a informovaného souhlasu ze strany Uživatele, je možné kontaktovat správce údajů a DPO pro upřesnění.

Správce údajů a zpracovatel údajů ("správce údajů")

Správce údajů je v článku 4 GDPR definován jako fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a prostředky takového zpracování určeny právem Unie nebo členského státu, může správce údajů nebo konkrétní kritéria pro jeho jmenování stanovit právo Unie nebo členského státu. Správcem údajů tohoto webu je Roberto Marconi . „Zpracovatel údajů“ je Nařízením definován jako fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce údajů. Zpracovatelem dat tohoto webu je robertomarconia2@gmail.com.

Definice zpracování

Podle čl. 4 GDPR je „zpracování“ definováno jako jakákoli operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, ať již automatizovanými prostředky či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizace, strukturování, ukládání, přizpůsobení nebo pozměňování, vyhledávání, konzultace, použití, zpřístupnění přenosem, šířením nebo jiným zpřístupněním, zarovnáním nebo kombinací, omezením, vymazáním nebo zničením.

Metody správy dat

Způsob, jakým Roberto Marconi shromažďuje a ukládá informace pomocí počítačových a telematických nástrojů, je úzce spojen se způsoby používání vlastníkem těchto stránek.

Profilování

Podle čl. 4 GDPR se „profilováním“ rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo předpovídání aspektů týkajících se výkonu povolání. , ekonomická situace, zdravotní stav, osobní preference, zájmy, spolehlivost, chování, umístění nebo pohyb této fyzické osoby. Osobní údaje Uživatele mohou být předmětem profilování za účelem zjištění jeho preferencí. Zpracování osobních údajů je zaměřeno na umožnění zobrazování relevantních a zajímavých reklam pro Uživatele vybraných třetími stranami (např. vydavateli a inzerenty) na základě jeho preferencí.

Místo zpracování dat

Zpracování údajů prováděné touto stránkou probíhá v sídle správce údajů. K tomu jsou oprávněni pracovníci podílející se na zpracování. Žádné informace získané prostřednictvím webových služeb poskytovaných „nome azienda“ nejsou sdělovány ani zveřejňovány. Veškeré informace poskytnuté Uživatelem, který podává žádost o zaslání informačního materiálu, slouží výhradně za účelem provedení požadované služby nebo poskytnutí a třetím osobám jsou sdělovány pouze v nezbytně nutných případech. Mohou být převedeny do jiné země (článek 3 GDPR). Uživatel si ponechává veškerá práva a může požadovat podrobnosti týkající se nástrojů používaných vlastníkem stránek k zabezpečení poskytnutých informací. Uživatel může rovněž požadovat podrobnosti týkající se předávání svých osobních údajů do zemí mimo EU a/nebo nevládním organizacím, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy. V tomto ohledu může Uživatel požádat o další informace o použití svých údajů a jejich přenosu tím, že se obrátí přímo na Správce údajů a DPO na následujících adresách: robertomarconia2@gmail.com.

Uchovávání a doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje Uživatele získané způsoby a pro účely popsané v tomto dokumentu jsou uchovávány s péčí v souladu s bezpečnostními parametry a zásadou proporcionality. Doba jejich uchovávání úzce souvisí s účelem probíhajícího zpracování. Informace shromážděné touto stránkou nebudou zpracovávány déle, než je nezbytně nutné ke splnění účelů, pro které byly tyto informace shromážděny a zpracovány. Informace shromážděné správcem údajů pro účely uvedené v tomto dokumentu budou uchovávány, dokud těchto účelů nebude dosaženo. Na konci účelů uvedených v tomto dokumentu budou informace vymazány, a v důsledku toho již Správce údajů nemůže uplatňovat veškerá práva na přístup k informacím, vymazání a přenositelnost. Informace shromážděné za účelem splnění smluvního závazku budou uchovány až do splnění samotného smluvního závazku.

Účely zpracování

Údaje uživatele jsou zpracovávány za účelem zajištění správného poskytování služeb nabízených prostřednictvím těchto webových stránek. Mezi funkcemi přítomnými na Stránce, jejichž prostřednictvím lze získávat a zpracovávat osobní údaje uživatele, jsou následující: - Komentování; - Ukládání a zobrazování statistik; - Přístup ke službám poskytovaným třetími stranami v rámci webu nebo použitelným prostřednictvím API; - Chatovací služba s operátorem nebo jinými uživateli; - Přímý kontakt s operátorem nebo jinými uživateli; - Správa plateb; - Kontaktní požadavky a různé informace; - Hosting a další funkcionality zaměřené na splnění účelu požadovaného Návštěvníkem; - Interakce se sociálními sítěmi a externími platformami; - Teplotní mapování a záznam relace; Interakce s platformami živého chatu; - Reklama, cílení, profilování, testování obsahu, přístup k informacím prostřednictvím zařízení, opatření proti spamu; Používání platforem třetích stran pro správu požadavků a pomoci, záznam a přístup k informacím a přenos informací. Pro více informací o všech účelech může uživatel přímo kontaktovat správce údajů na následující adrese: robertomarconia2@gmail.com

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje uživatele mohou být pro účely uvedené v tomto dokumentu sdíleny s: a. Subjekty jednající jako zpracovatelé údajů, jmenovitě: i) jednotlivci, společnosti nebo odborné firmy poskytující asistenční a konzultační služby Roberto Marconi ii) subjekty, se kterými je nutné komunikovat za účelem poskytování Služeb (jako jsou poskytovatelé hostingu, nástroj dodavatelé) iii) subjekty pověřené prováděním činností technické údržby (včetně údržby síťových zařízení a sítí elektronických komunikací); b. Subjekty, subjekty nebo úřady, kterým je povinné sdělovat Vaše osobní údaje na základě zákonných ustanovení nebo příkazů úřadů; C. Osoby pověřené Roberto Marconi ke zpracování Osobních údajů nezbytných k provádění činností, které jsou striktně související s poskytováním Služeb, podléhající povinnosti mlčenlivosti (např. zaměstnanci Roberto Marconi nebo zaměstnanci jiných společností, se kterými {{data_controller_name} } má obchodní vztahy). d. Distributoři a prodejci komerčních a marketingových iniciativ prostřednictvím automatizovaných nástrojů (SMS, MMS, e-mail, oznámení push) a neautomatizovaných nástrojů (poštovní pošta, telefon s podporou operátora). Některé z vašich osobních údajů mohou být v konečném důsledku předmětem šíření prostřednictvím zveřejnění na webu pro účely uvedené v tomto dokumentu.

Přenosy osobních údajů

Některé Osobní údaje Uživatele mohou být sdíleny/převáděny Příjemcům mimo Evropský hospodářský prostor. Roberto Marconi zajišťuje, aby zpracování jejich Osobních údajů těmito Příjemci bylo v souladu s Nařízením.

Práva subjektů údajů

Podle článků 15 a následujících Nařízení má Uživatel právo kdykoli požadovat od Roberto Marconi přístup ke svým Osobním údajům, jakož i úpravu nebo výmaz těchto údajů, nebo vznést námitku proti jejich zpracovává se. Uživatel má dále právo požadovat omezení zpracování v případech uvedených v čl. 18 Nařízení a získat údaje, které se jich týkají, v případech uvedených v článku 20 Nařízení. Žádosti by měly být zaslány písemně na adresu Roberto Marconi na následující adresu: robertomarconia2@gmail.com Poznámka: Uživatel má právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).

Změny

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou v platnosti od 8. září 2023. Roberto Marconi si vyhrazuje právo upravit nebo jednoduše aktualizovat svůj obsah, zcela nebo zčásti, také z důvodu změn platných předpisů. Roberto Marconi vás bude o takových změnách informovat, jakmile budou zavedeny, a budou závazné, jakmile budou zveřejněny na webových stránkách. Roberto Marconi vás proto zve, abyste pravidelně navštěvovali tuto sekci, abyste se seznámili s nejnovější a aktualizovanou verzí zásad ochrany osobních údajů, abyste byli informováni o shromážděných datech a o tom, jak je Roberto Marconi používá.

Přístup k účtům ve službách třetích stran

Tyto typy služeb umožňují této aplikaci odebírat Data z vašich účtů ve službách třetích stran a provádět s nimi akce.

Přístup k účtu Facebook (tato aplikace)

Tato služba umožňuje této aplikaci připojit se k účtu uživatele na sociální síti Facebook, kterou poskytuje Facebook, Inc.
Požadovaná oprávnění: Přístup k soukromým údajům.
Místo zpracování: Spojené státy americké - Zásady ochrany osobních údajů .

Přístup k účtu Twitter (Twitter, Inc.)

Tato služba umožňuje této aplikaci připojit se k účtu uživatele na sociální síti Twitter, kterou poskytuje Twitter, Inc.

Komentář k obsahu

Služby komentářů umožňují uživatelům formulovat a publikovat své komentáře k obsahu této aplikace.
Uživatelé mohou v závislosti na nastavení, o kterém rozhodne Vlastník, také zanechat komentář v anonymní podobě. Pokud osobní údaje poskytnuté uživatelem obsahují e-mail, lze je použít k zasílání oznámení o komentářích ke stejnému obsahu. Uživatelé jsou odpovědní za obsah svých komentářů.
Pokud je nainstalována služba komentářů poskytovaná třetí stranou, je možné, že i když uživatelé službu poznámek nepoužívají, shromažďuje údaje o provozu týkající se stránek, kde je služba poznámek nainstalována.

Komentáře na Facebooku (Facebook, Inc.)

Facebook Comments je služba provozovaná společností Facebook, Inc., která umožňuje uživateli zanechávat komentáře a sdílet je v rámci platformy Facebook.
Shromážděné osobní údaje: Cookies a údaje o používání
Místo zpracování: Spojené státy americké - Zásady ochrany osobních údajů .

Kontaktujte uživatele

Seznam adresátů nebo zpravodaj (tato aplikace)

Registrací do seznamu adresátů nebo do zpravodaje se e-mailová adresa uživatele automaticky přidá do seznamu kontaktů, kterým mohou být zasílány e-mailové zprávy obsahující informace, včetně informací obchodní a propagační povahy, týkající se této aplikace. E-mailová adresa uživatele může být také přidána do tohoto seznamu v důsledku registrace v této aplikaci nebo po provedení nákupu.
Shromážděné osobní údaje: PSČ, město, příjmení, cookie, datum narození, údaje o používání, e-mail, adresa, země, křestní jméno, telefonní číslo, profese, provincie, obchodní jméno a web.

Telefonické kontaktování (tato aplikace)

Uživatelé, kteří uvedli své telefonní číslo, mohou být kontaktováni pro komerční nebo propagační účely související s touto aplikací a také pro splnění požadavků na podporu.

Kontaktní formulář (tato aplikace)

Uživatel vyplněním kontaktního formuláře se svými údaji souhlasí s použitím těchto údajů za účelem reakce na žádosti o informace, nabídky nebo jakýkoli jiný účel uvedený v záhlaví formuláře.
Shromážděné osobní údaje: PSČ, město, daňový zákon, příjmení, datum narození, e-mail, ID uživatele, adresa, země, jméno, telefonní číslo, DIČ, profese, provincie, obchodní jméno, pohlaví, průmysl, webové stránky a různé typy dat.

Správce kontaktů a zpráv

Tento typ služby umožňuje spravovat databázi e-mailových kontaktů, telefonních kontaktů nebo kontaktů jakéhokoli jiného typu používaných ke komunikaci s Uživatelem.
Tyto služby mohou také umožňovat shromažďování údajů týkajících se data a času prohlížení zpráv uživatelem, jakož i interakce uživatele s nimi, například informace o kliknutích na odkazy obsažené ve zprávách.

Mailgun (Mailgun, Inc.)

Mailgun je služba správy adres a doručování e-mailů poskytovaná společností Mailgun, Inc.
Shromažďované osobní údaje: příjmení, soubory cookie, datum narození, údaje o používání, e-mail, adresa, země, křestní jméno, telefonní číslo, povolání, pohlaví a různé typy údajů.
Místo zpracování: USA - Zásady ochrany osobních údajů .

Hostování a back-end infrastruktura

Tento typ služby má funkci hostování dat a souborů, které umožňují fungování této aplikace, umožňují její distribuci a poskytují infrastrukturu připravenou k použití, která poskytuje konkrétní funkce této aplikace.
Některé z těchto služeb fungují prostřednictvím serverů umístěných geograficky na různých místech, takže je obtížné určit přesné umístění, kde jsou osobní údaje uloženy.

Google Cloud Storage (Google Ireland Limited)

Google Cloud Storage je hostingová služba poskytovaná společností Google Ireland Limited.
Shromažďované osobní údaje: různé typy údajů, jak je uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů služby.
Místo zpracování: Irsko - Zásady ochrany osobních údajů .

Interakce s platformami živého chatu

Tento typ služby umožňuje uživateli komunikovat s platformami živého chatu spravovanými třetími stranami přímo ze stránek této aplikace. To umožňuje uživateli kontaktovat službu podpory této aplikace nebo tuto aplikaci kontaktovat uživatele při procházení jejích stránek.
V případě, že je nainstalována služba pro interakci s platformami živého chatu, je možné, že i když uživatelé službu nepoužívají, shromažďuje údaje o používání související se stránkami, kde je nainstalována. Kromě toho mohou být zaznamenány konverzace naživo.


Interakce se sociálními sítěmi a externími platformami

Tento typ služby vám umožňuje komunikovat se sociálními sítěmi nebo jinými externími platformami přímo ze stránek této aplikace.
Interakce a informace získané touto aplikací v každém případě podléhají nastavení soukromí uživatele týkající se každé sociální sítě.

Tlačítko „To se mi líbí“ na Facebooku a sociální widgety (Facebook, Inc.)

Tlačítko „Líbí se mi“ na Facebooku a sociální widgety jsou služby interakce sociálních sítí Facebook poskytované společností Facebook, Inc.
Shromážděné osobní údaje: Cookies a údaje o používání.
Místo zpracování: Spojené státy americké - Zásady ochrany osobních údajů .

Tlačítko LinkedIn a sociální widgety (LinkedIn Corporation)

Sociální tlačítko a widgety LinkedIn jsou služby interakce se sociální sítí LinkedIn poskytované společností LinkedIn Corporation.
Shromážděné osobní údaje: Cookies a údaje o používání.
Místo zpracování: USA - Zásady ochrany osobních údajů .

Interakce založené na poloze
Nespojitá geolokace (tato aplikace)

Tato aplikace může shromažďovat, používat a sdílet údaje týkající se geografického umístění uživatele za účelem poskytování služeb založených na poloze.
Většina prohlížečů a zařízení poskytuje ve výchozím nastavení nástroje k odepření geografického sledování. Pokud uživatel tuto možnost výslovně povolil, může tato aplikace obdržet informace o své skutečné zeměpisné poloze.
Geografická lokalizace uživatele probíhá nekontinuálně, na konkrétní žádost uživatele nebo když uživatel v příslušném poli neuvede místo, kde se nachází, a umožní aplikaci automaticky zjistit polohu.
Shromážděné osobní údaje: Zeměpisná poloha.

Ochrana proti spamu

Tento typ služby analyzuje provoz této aplikace, který potenciálně obsahuje osobní údaje uživatelů, za účelem filtrování z částí provozu, zpráv a obsahu rozpoznaných jako SPAM.

Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited)

Google reCAPTCHA je služba ochrany proti SPAMu poskytovaná společností Google Ireland Limited.
Používání systému reCAPTCHA podléhá zásadám ochrany osobních údajů a podmínkám používání společnosti Google.
Shromážděné osobní údaje: Cookies a údaje o používání.
Místo zpracování: Irsko - Zásady ochrany osobních údajů .

Registrace a ověřování

Registrací nebo autentizací Uživatel umožňuje aplikaci, aby ho identifikovala a poskytla mu přístup k vyhrazeným službám.

Ověření Facebooku (Facebook, Inc.)

Facebook Authentication je služba registrace a ověřování poskytovaná společností Facebook, Inc. a připojená k sociální síti Facebook.
Shromažďované osobní údaje: Různé typy údajů, jak je uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů služby.
Místo zpracování: Spojené státy americké – Zásady ochrany osobních údajů .

Statistika

Služby obsažené v této části umožňují správci dat sledovat a analyzovat dopravní data a sloužit ke sledování chování uživatele.

Statistiky Flazio

Flazio poskytuje statistickou službu, která analyzuje a zobrazuje osobní údaje uživatelů, kteří navštěvují webové stránky.
Shromážděné osobní údaje: Cookies a údaje o používání.
Místo zpracování: Irsko - Zásady ochrany osobních údajů Opt Out.

Přenos dat z EU a/nebo Švýcarska do Spojených států na základě Privacy Shield (tato aplikace)

Pokud se jedná o právní základ, dochází k přenosu osobních údajů z EU nebo Švýcarska do Spojených států na základě dohody EU-USA nebo Švýcarsko-US Privacy Shield.
Osobní údaje jsou předávány zejména subjektům, které se samy certifikovaly v rámci štítu na ochranu soukromí, a proto zajišťují odpovídající úroveň ochrany předávaných údajů. Služby, kterých se přenos Dat týká, jsou uvedeny v příslušných částech tohoto dokumentu. Mezi nimi lze ty, kteří dodržují štít na ochranu soukromí, identifikovat nahlédnutím do příslušných zásad ochrany osobních údajů nebo kontrolou stavu jejich registrace v oficiálním seznamu štítu na ochranu soukromí.
Práva uživatelů v rámci Privacy Shield jsou popsána v aktualizovaném formuláři na webových stránkách Ministerstva obchodu Spojených států amerických.

Zobrazení obsahu z externích platforem

Tento typ služby vám umožňuje prohlížet obsah hostovaný na externích platformách přímo ze stránek této aplikace a komunikovat s nimi.
V případě, že je nainstalována služba tohoto typu, je možné, že i když uživatelé službu nepoužívají, shromažďuje údaje o provozu týkající se stránek, na kterých je nainstalována.

Fonty Google (Google Ireland Limited)

Google Fonts je služba zobrazování písem provozovaná společností Google Ireland Limited, která umožňuje této aplikaci integrovat takový obsah na své stránky.
Shromažďované osobní údaje: Údaje o používání a různé typy údajů, jak je uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů služby.
Místo zpracování: Spojené státy americké – Zásady ochrany osobních údajů.

Widget Google Maps (Google Ireland Limited)

Google Maps je služba vizualizace map spravovaná společností Google Ireland Limited, která umožňuje této aplikaci integrovat takový obsah do svých stránek.
Shromážděné osobní údaje: Cookies a údaje o používání.
Místo zpracování: Irsko - Zásady ochrany osobních údajů

Instagram Widget (Instagram, Inc.)

Instagram je služba zobrazování obrázků provozovaná společností Instagram, Inc., která umožňuje této aplikaci integrovat takový obsah do svých stránek.
Shromážděné osobní údaje: Cookies a údaje o používání.
Místo zpracování: USA - Zásady ochrany osobních údajů .

Analýza a prognóza uživatelských dat („profilování“)

Vlastník může zpracovávat údaje o využití shromážděné prostřednictvím této aplikace za účelem vytváření nebo aktualizace uživatelských profilů. Tento typ léčby umožňuje vlastníkovi vyhodnotit volby, preference a chování uživatele pro účely uvedené v příslušných částech tohoto dokumentu.

Uživatelské profily lze také vytvářet díky automatizovaným nástrojům, jako jsou algoritmy, které mohou nabízet také třetí strany. Chcete-li získat další informace o aktivitě profilování, může uživatel odkazovat na příslušné části tohoto dokumentu.
Uživatel má právo proti této profilovací aktivitě kdykoli vznést námitku. Chcete-li se dozvědět více o právech uživatele a o tom, jak je uplatňovat, může si uživatel přečíst část tohoto dokumentu týkající se práv uživatelů.

Prodej zboží a služeb online

Shromážděné osobní údaje se používají k poskytování služeb uživateli nebo k prodeji produktů, včetně plateb a doručení. Osobní údaje shromážděné k dokončení platby mohou být údaje týkající se kreditní karty, bankovního účtu použitého k převodu nebo jiných poskytnutých platebních nástrojů. Údaje o platbě shromážděné touto aplikací závisí na použitém platebním systému.

Uživatelská práva

Uživatelé mohou uplatňovat určitá práva s odkazem na údaje zpracovávané správcem údajů.
Uživatel má zejména právo na:
- kdykoli odvolat souhlas. Uživatel může odvolat souhlas se zpracováním svých dříve uvedených osobních údajů.
- vznesou námitku proti zpracování jejich údajů. Proti zpracování vašich údajů můžete vznést námitku, pokud je prováděno na jiném právním základě než na základě souhlasu. Další podrobnosti o právu vznést námitku jsou uvedeny v části níže.
- přístup k jejich vlastním datům. Uživatel má právo získat informace o údajích zpracovávaných správcem údajů, o určitých aspektech zpracování a obdržet kopii zpracovávaných údajů.
- ověřit a požádat o opravu. Uživatel si může ověřit správnost svých údajů a požádat o jejich aktualizaci nebo opravu.
- dosáhnout omezení zpracování. Jsou-li splněny určité podmínky, může uživatel požadovat omezení zpracování svých údajů. V takovém případě nebude Správce údajů zpracovávat Údaje za jiným účelem než pro jejich uchování.
-získat zrušení nebo odstranění jejich osobních údajů. Jsou-li splněny určité podmínky, může uživatel požadovat vymazání svých údajů správcem údajů.
-přijmout svá vlastní data nebo je nechat předat jinému vlastníkovi. Uživatel má právo přijímat svá Data ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a, pokud je to technicky proveditelné, nechat je bez překážek předat jinému správci. Toto ustanovení je použitelné, pokud jsou údaje zpracovávány automatizovanými prostředky a zpracování je založeno na souhlasu uživatele, smlouvě, jejíž stranou je uživatel, nebo souvisejících smluvních opatření.
- navrhnout stížnost. Uživatel může podat stížnost u příslušného orgánu dozoru nad ochranou údajů nebo podniknout právní kroky.

Podrobnosti o právu vznést námitku

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány ve veřejném zájmu, při výkonu veřejných pravomocí svěřených správci údajů nebo za účelem sledování oprávněného zájmu správce údajů, mají uživatelé právo vznést námitku proti zpracování z důvodů souvisejících s jejich konkrétní situací.
Uživatelé by si měli uvědomit, že pokud jsou jejich údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, mohou vznést námitky proti zpracování bez uvedení důvodů. Chcete-li zjistit, zda správce údajů zpracovává údaje pro účely přímého marketingu, mohou uživatelé odkazovat na příslušné části tohoto dokumentu.

Jak uplatňovat práva

Za účelem výkonu práv uživatele mohou uživatelé zaslat požadavek na kontaktní údaje správce uvedené v tomto dokumentu. Žádosti jsou podávány bezplatně a zpracovány Správcem co nejdříve, v každém případě do jednoho měsíce.


Další informace o osobních údajích
Prodej zboží a služeb online

Shromážděné osobní údaje se používají k poskytování služeb uživateli nebo k prodeji produktů, včetně plateb a případného dodání.
Osobní údaje shromážděné k dokončení platby mohou být ty, které se týkají kreditní karty, bankovního účtu použitého pro převod nebo jiných poskytnutých platebních nástrojů. Údaje o platbě shromážděné touto aplikací závisí na použitém platebním systému.

Další informace o léčběPrávní obrana

Osobní údaje uživatele mohou být použity k obraně vlastníka u soudu nebo v přípravných fázích jeho možného zřízení před zneužitím při používání stejných nebo souvisejících služeb uživatelem.
Uživatel prohlašuje, že si je vědom, že od správce údajů může být požadováno, aby údaje na žádost veřejných orgánů zveřejnil.

Systémový protokol a údržba

Pro účely provozu a údržby může tato aplikace a jakékoli služby třetích stran, které používá, shromažďovat systémové protokoly, tj. Soubory, které zaznamenávají interakce a které mohou také obsahovat osobní údaje, jako je IP adresa uživatele.

Výkon práv uživateli

Subjekty, na které se Osobní údaje vztahují, mají právo kdykoli získat potvrzení o existenci nebo neexistenci těchto údajů u Správce údajů, znát jejich obsah a původ, požadovat kopii všech zpracovávaných údajů, ověřit jejich přesnost nebo požadovat jeho integraci, zrušení účtu a zpracovávaných údajů, aktualizaci, opravu, transformaci do anonymní podoby nebo blokování osobních údajů zpracovávaných v rozporu se zákonem a v oprávněných případech se postavit proti jejich zacházení. Žádosti by měly být adresovány správci údajů.


Pro jakýkoli požadavek na zpracování vašich údajů na robertomarconia2@gmail.com

Nesledovat

Tato aplikace nepodporuje požadavky „Nesledovat“. Chcete-li zjistit, zda je nějaká použitá služba třetích stran podporuje, přečtěte si jejich zásady ochrany osobních údajů.

Pro jakoukoli žádost o zpracování vašich údajů na tecnofusioneitalia.com napište nám na robertomarconia2@gmail.com.


Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Správce údajů si vyhrazuje právo provádět kdykoli změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů jejich inzercí uživatelům na této stránce. Proto prosím často konzultujte tuto stránku, berte jako referenční datum poslední úpravy uvedené v dolní části. V případě nepřijetí změn provedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů musí uživatel přestat používat tuto aplikaci a může požádat správce údajů o odstranění jeho osobních údajů. Pokud není uvedeno jinak, budou se na osobní údaje shromážděné do tohoto okamžiku nadále vztahovat předchozí zásady ochrany osobních údajů.

Definice a právní odkazy


Fyzická osoba, právnická osoba, veřejná správa a jakýkoli jiný orgán, sdružení nebo organizace jmenovaná správcem údajů pro zpracování osobních údajů v souladu s ustanoveními těchto zásad ochrany osobních údajů.

Správce údajů (nebo vlastník)

Fyzická osoba, právnická osoba, veřejná správa a jakýkoli jiný orgán, sdružení nebo organizace, která je odpovědná, rovněž společně s jiným vlastníkem, za rozhodnutí týkající se účelů, metod zpracování osobních údajů a použitých nástrojů, včetně bezpečnostního profilu, ve vztahu k k provozu a používání této aplikace. Správce údajů, pokud není uvedeno jinak, je vlastníkem této aplikace.

Tato aplikace

Hardwarový nebo softwarový nástroj, prostřednictvím kterého jsou shromažďovány osobní údaje uživatelů.

Soubory cookie

Malá část dat uložených v zařízení uživatele.

Právní reference

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vypracovány na základě platných právních systémů, nařízení Evropské unie 2016/679 a švýcarského zákona o ochraně osobních údajů (LPD).

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na adrese robertomarconia2@gmail.com.


Datum poslední revize: 27/04/2024

Forni serie Tecno Thermos versione a gas.

 

Forni serie Thermos versione elettrica o a gas.